Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Bình An, Vui Vẻ
Nhịp: 4/4
Bài số: 426
Hợp âm: (D)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  


1. Yên chăng, êm chăng trong ác thế tối tăm nay? 

Lòng do huyết báu ứng đáp ngay
Yên ninh hoài!
2. Yên chăng, êm chăng trong lúc vất vả bâng khuâng?
Làm theo ý Chúa, Đấng chí nhân
Yên bội phần!
3. Yên chăng, êm chăng khi bão tố, lúc đau thương?
Ngực Jêsus ấy chỗ ta nương
Yên ninh thường!
4. Yên chăng, êm chăng khi cách khuất kẻ yêu thương?
Nhờ Jêsus giữ cho đôi đường
Yên lạ dường!
5. Yên chăng, êm chăng u ám bấy cảnh tương lai?
Lòng duy biết có Chúa trên ngai
Yên vui hoài!
6. Yên chăng, êm chăng sự chết phủ khắp ta nay?
Jêsus thắng, sức nó tan ngay
Yên vui rày!
7. Yên thay, êm thay tranh chiến sắp dứt nay mai
Ngài kêu ta đến nơi lạc đài
Yên ninh hoài!

 

 

Copyright © 2012-2022