Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Phong Chức Mục Sư
Nhịp: 3/4
Bài số: 411
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  


1. Đây phận sự tôi đảm đương 

Phải tỏ danh Cha thiên thượng
Đem tội nhân lên thiên cung an hưởng
Ơn phước vĩnh sinh vô cương.
2. Nay nguyện làm tôi chúng sinh
Đáp tiếng Jêsus kêu tôi
Đem tài lực dâng lên Cha yêu kính
Vâng ý thánh luôn không thôi.
3. Xin phù hộ tôi tín trung
Sống xứng đáng trong ơn Ngài
Xin Ngài ban ơn tôi kẻ khai đúng
Khi Chúa xét công ai ai.
4. Xin Ngài cho tôi tỉnh thức
Quyết giữ đức tin kêu cầu
E rằng phân tâm buông trôi thiên chức
Chuốc lấy tiếng nhơ mai sau.

 

 

Copyright © 2012-2022