Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Từ Giã
Nhịp: 4/4
Bài số: 408
Hợp âm: (Db)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  


1. Xin cha đưa anh khi mưa, nắng hè, đông, 

Cứ dẫn dắt cứ giáo huấn thủy chung,
Chăn nuôi anh an ninh trong ơn hồng,
Nguyền Ngài dắt anh kịp khi ta trùng phùng.
Điệp Khúc:
Từ rày cho đến lúc tương phùng đôi ta,
Dưới chơn Christ chúng ta trùng phùng;
Từ rày cho đến lúc tương phùng đôi ta,
Chúa dẫn đưa anh tận khi ta trùng phùng.
2. Xin Cha đưa anh khi mưa, nắng, hè, đông,
Đưa tay linh năng luôn che anh cùng,
Ban cho ma-na no-nê vui lòng,
Nguyền Ngài dắt anh kịp khi ta trùng phùng.
3. Xin Cha đưa anh khi mưa, nắng, hè, đông,
Khi lâm tai ương xui anh nao lòng,
Xin tay Cha linh năng luôn ôm bồng,
Nguyền Ngài dắt anh tận khi ta trùng phùng.
4. Xin Cha đưa anh khi mưa, nắng, hè, đông,
Giữa lúc sóng gió bão tố hãm xông,
Ơn yêu thương lan ra như hương nồng,
Nguyền Ngài dắt anh tận khi ta trùng phùng.

 

 

Copyright © 2012-2022