Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Nhịp: 3/4
Bài số: 392
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
3-Tenor
Choir

Lời Bài Hát  


1. Nghìn muôn thương khó ở Gô-gô-tha, 

Yêu tôi Chúa cam chịu hình;
Dầu Cha cho biết chắc phải đóng đinh,
Chúa đi, đi không hề lui;
Dầu Cha cho biết chắc phải đóng đinh,
Ngài càng bước tới không lùi.
2. Tại sân Phi-lát lúc xử Chúa ta,
Nhân dân kêu la nghịch Ngài;
Nào ai yêu Chúa bước đến cãi thay,
Thế tôi thân Ngài sầu cay;
Nào ai yêu Chúa bước đến cãi thay,
Lạ kìa, Chúa thế thân này.
3. Jesus đang đứng thắm dấu tâm thương,
Tay chân vết đinh đang còn;
Nhìn lên cây gỗ Chúa chỉ chính đây,
Xót thương, nhân từ cùng hôn;
Nhìn lên cây gỗ Chúa chỉ chính đây,
Nhân từ, ái đức vuông tròn.
4. Jesus đang đứng trước cửa tâm anh,
Thay anh, thân đau thương đầy;
Vì sao anh chẳng kíp mở cửa ra,
Tiếp nghênh Jesus vào ngay;
Vì sao anh chẳng kíp mở cửa ra,
Thành thật rước Chúa hôm nay?

 

 

Copyright © 2012-2022