Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Thiếu Nhi
Nhịp: 4/4
Bài số: 373
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  


1. Kìa, trên thiên đàng bao trẻ nhóm nhau, 

Vui vẻ vòng quanh ngai thánh,
Ơn Chúa thứ tha, tâm chúng trắng phau,
Sung sướng ca vang thiên thành,
Điệp Khúc:
Hát rằng: “Vinh quang, vinh quang,
Duy Cha Thánh đáng hưởng vinh quang!”
2. Kìa, bao nhi đồng khoác áo thướt tha,
Nghìn muôn hào quang lấp lánh,
Vui vẻ sống trong vinh hiển nước Cha,
Muôn thuở ca vang thiên thành,
3. Nhờ Vua Jê-sus tuôn huyết báu ra,
Làm cho tội nhân nên thánh,
Nay thiếu nhi tin, ơn Chúa thứ tha.
Trên đất như trên thiên thành,
4. Kìa, bao nhi đồng xưa mến Chúa ta,
Ngày đêm tìm ơn phước thánh,
Nay trước Chiên Con mặt chúng như hoa,
Vui vẻ ca vang thiên thành,

 

Copyright © 2012-2022