Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Truyền Giáo Khắp Nơi
Nhịp: 4/4
Bài số: 362
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  


Điệp Khúc:

1. Hãy nghe tiếng êm ái kìa Chủ mùa gặt truyền:
"Có ai muốn đi giúp việc Ta đây liền?
Ai nguyện đi dìu nâng người hấp hối vẩn vơ,
Ai vui chỉ chúng biết chân lý bây giờ.”"
Cúi xin Ngài ban lệnh sai,
Lòng này nguyện vâng tiếng Ngài gọi thân ái;
Cúi xin Ngài vui sai phái,
Thưa: “Dạ có con đây, xin Chúa sai rày.

2. Than hồng xưa chạm nơi miệng của tiên tri Ngài,
Khiến Ê-sai được thánh sạch trong tâm hoài;
Khi Ngài ban truyền, “Ai vì ta cất bước ngay?”
Tiên tri đáp: “Có chính tôi, hãy sai rày!”
3. Biết bao kẻ hấp hối vì ác khiên đọa đày,
Hãy nghe chúng rên siết gào kêu đêm ngày;
Anh chị ơi, cùng nhau chạy đi cứu chúng ngay,
Mau mau đáp: “Có chính con, hãy sai rày!”
4. Nay hoặc mai rồi đây mùa thâu hoạch tận cùng,
Chúng ta sẽ thâu lúa vào kho trùng trùng;
Mong được trông nụ tươi cười nơi Chúa chúng ta,
Mong nghe Chúa ban khen, “Được lắm, con à!”

Copyright © 2012-2022