Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Truyền Giáo Khắp Nơi
Nhịp: 3/4
Bài số: 353
Hợp âm: (A)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  


1. Bao nhiêu hồn đồng bào còn chưa thoát ly ma quyền 

Linh Jêsus ta nguyện từ rày dầu mộ liền
Vui đồng lòng hiệp một, mặc giáp, thắt lưng, nghe truyền
Quyết xông pha chiến trường reo tiếng quân vô tiền.
2. Ôi, muôn trùng người còn lầm than chốn Tương vong thành
Kíp thân chinh ta nào nại gì đường gập ghềnh
Tung trời cờ thập tự, dậy đất tiếng binh Tin Lành
Tiến binh ta quyết cùng nhau tiến binh phi hành.
3. Jêsus hằng ngày cầm quyền Nguyên soái quân ta hoài
Quyết giao công nay, ngày ngày hằng nhờ cậy Ngài
Bao giờ đồng loại được đại thắng khải ca thâu cõi
Tuốt gươm thiêng, quyết trừ xong tướng quân vô loài.
4. Vui chi hằng ngày cùng hò reo khúc ca phi đằng
Ha-lê-lu-gia! Mừng này mừng nào kịp bằng
Muôn trùng đồng loại được đại thắng khải ca vang rằng
Phước thay! Vui bấy! Từ nay sống vinh không ngần.
5. Jêsus từ trời đầy hào quang tái lâm không chầy
Thưởng ai hy sinh hoàn toàn vì đồng bào rày
Chung cùng Ngài dự một tiệc đắc thắng vui chi tày
Cõi thiên niên nước bình an, Chúa, tôi sum vầy.

 

 

Copyright © 2012-2022