Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Truyền Giáo Khắp Nơi
Nhịp: 3/4
Bài số: 349
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  


1. Này lời vui, lời ta nghe hát 

Giê-xu cứu! Cứu tội nhân!
Nguyền truyền cho mọi dân trên đất
Giê-xu cứu! Mau tin nhận!
Kìa đạo Chúa khá giảng phổ biến
Từ non cao cho đến biển sâu
Ta nghe đây lịnh Ngài hô “Tiến!”
Giê-xu cứu! Mau tin nhận!
2. Nguyền truyền trên đại dương man mác
Giê-xu cứu! Cứu tội nhân!
Đồn đạo cho tội nhân khao khát
Giê-xu cứu! Mau tin nhận!
Nguyền tại các hải đảo khá hát
Vực sâu khá cất tiếng ca vang
Hoan ca lên mọi dân trên đất:
Giê-xu cứu! Mau tin nhận!
3. Này lời vui, truyền tung trên gió
Giê-xu cứu! Cứu tội nhân!
Toàn cầu nên mừng reo đây đó
Giê-xu cứu! Mau tin nhận!
Đạo toàn cứu quyết giảng sốt sắng
Từ non cao cho đến biển sâu
Ta hoan ca một bài đắc thắng
Giê-xu cứu! Mau tin nhận!

 

 

Copyright © 2012-2022