Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Bền Lòng Tin Cậy
Nhịp: 6/8
Bài số: 267
Hợp âm: (D)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  


1. Chỉ có Giê-xu siêu phàm là chính Cứu Chúa tôi 

Cứu Chúa thật lạ lùng muôn muôn đời
Chỗ hóc đá thiêng kia đem hồn linh tôi yên giấu
Ở đây tôi vui xem sông linh mầu
Điệp Khúc:
Hồn tôi Giê-xu đem đặt chỗ hóc đá vững an
Bóng linh thạch che dải đất khô hạn
Ngài lấy ái đức phủ tôi trong chốn thâm uyên thay
Cánh tay Giê-xu che an ninh thay
Cánh thiêng che trùm khiến bình tịnh thay.
2. Chỉ có Giê-xu siêu phàm là chính Cứu Chúa tôi
Cất gánh ác khiên ra khỏi tôi rồi
Chúa đỡ nâng tâm tôi không dời lay không nao núng
Bổ thêm cho tôi linh năng vô cùng.
3. Lúc cất lên cao tôi được cùng khoác áo trắng tinh
Rước Chúa quang lâm từ trên thiên đình
Với cả thiên dân chung hòa giọng hoan ca cung kính
Cứu ân cao siêu yêu thương trọn tình.

 

 

Copyright © 2012-2022