Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Dâng Minh Cho Chúa
Nhịp: 4/4
Bài số: 230
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  


1. Hiện tôi nghe rõ tiếng Cứu Chúa tuyên, 

Hiện tôi nghe rõ tiếng Cứu Chúa truyền,
Hiện tôi nghe rõ tiếng Cứu Chúa khuyên:
Hãy vui vác thập giá mình theo Ngài liền.
Điệp Khúc:
Cầu xin Chúa dẫn dắt, con xin theo,
Dầu đi đâu con quyết đi theo thường,
Con không kể khoảng khoát hay cheo leo,
Nguyện đi với Ngài, với Ngài chung một đường.
2. Đồng chết với Cứu Chúa, cứ chết nay,
Đồng chết chung cạnh Chúa, tôi chết rày,
Đồng chết với Cứu Chúa, cứ chết đây,
Nguyện đi với Ngài, với Ngài luôn mọi ngày.
3. Đồng chôn với Đấng Christ, lấp kín nay,
Đồng chôn với Đấng Christ, tôi chôn rày,
Đồng chôn với Đấng Christ, lấp kín nay,
Nguyện đi với Ngài, với Ngài luôn mọi ngày.
4. Được lại sống với Christ, cứ sống nay,
Lại sống với Đấng Christ, tôi sống hoài,
Lại sống với Đấng Christ, cứ sống nay,
Nguyện đi với Ngài, với Ngài luôn mọi ngày.
5. Hiện nay có Chúa sống trong tôi đây,
Thật hiện nay Ngài sống trong tôi hoài,
Hiện nay có Cứu Chúa, mãi sống đây,
Ngài đi với mình, với mình luôn mọi ngày.
6. Rồi đây lãnh mão quí báu vinh quang,
Rồi đây mão công nghĩa ban huy hoàng,
Rồi đây lãnh mão quí, sống vẻ vang,
Mừng vui hát bài, hát bài ca khải hoàn.

 

 

Copyright © 2012-2022