Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Thập Tự Giá
Nhịp: 4/4
Bài số: 195
Hợp âm: (Bb)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  


Kìa, Gô-gô-tha tối tăm vô hồi! 

Là nơi Jêsus huyết tuôn vì tôi.

Kìa, Gô-gô-tha nơi hạnh phước bấy!

Nơi Ngài treo mình chết thế tôi đây.

 

Copyright © 2012-2022