Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Huyết Chúa Jesus
Nhịp: 4/4
Bài số: 184
Hợp âm: (Ab)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  


1. Nầy anh đến với Jêsus nhận quyền huyết chí thánh, 

Chiên Con có lấy huyết phiếu anh sạch chưa?
Ðã quyết tin nơi ơn Chúa, hay chưa được trọn thành?
Chiên Con đã gội lòng anh thuần bạch chưa?
Ðiệp Khúc:
Huyết Chiên Con! Bôi sạch lòng.
Anh đã sạch do sông huyết tẩy thanh chưa?
Áo anh nay tinh như tuyết?
Hay đương đầy bụi hồng?
Chiên Con đã gội lòng anh thuần bạch chưa?
2. Lòng anh mỗi phút đối Jêsus Christ thân hay sơ?
Chiên Con có lấy huyết phiếu anh sạch chưa?
Ðã hưởng an ninh trong Ðấng trên thập tự hằng giờ.
Chiên Con đã gội lòng anh thuần bạch chưa?
3. Hiện anh đã có áo tinh sạch chờ mong Tân Lang
Chiên Con có lấy huyết phiếu anh sạch chưa?
Lúc anh lên thiên cung, hỏi tâm anh được hoàn toàn?
Chiên Con đã gội lòng anh thuần bạch chưa?
4. Nầy anh khá cởi áo dơ vì tiêm nhiểm ác tính,
Và đem phiếu ở suối huyết linh diệu đi;
Ðây suối thiêng đương tuôn, tẩy thanh linh hồn tội tình,
Kia, sông hồng! Lại giặt đi, còn chờ chi?

 

 

Copyright © 2012-2022