Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Huyết Chúa Jesus
Nhịp: 4/4
Bài số: 182
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  

 

1. Lòng tội nầy sao cho trắng băng?
Còn gì ngoài ra huyết Chúa Jesus;
Bình tịnh nầy phương chi chữa chăng?
Còn gì ngoài ra huyết Chúa Jesus;
Điệp Khúc:
Huyết Chúa mầu nhiệm biết bao!
Cho tôi sạch trong hơn tuyết;
Ấy chẳng nhờ chi khác đâu,
Hoàn toàn nhờ huyết báu Chúa Jesus.
2. Mọi tội tình tôi nay Chúa tha,
Đều nhờ quyền trong huyết Chúa Jesus;
Rày hoàn toàn thoát ách quỉ ma,
Đều nhờ quyền trong huyết Chúa Jesus;
3. Tội được sạch không do khổ tu,
Bèn là nhờ duy huyết Chúa Jesus;
Việc từ thiện không thể cứu ai?
Bèn là nhờ duy huyết Chúa Jesus;

 

 

Copyright © 2012-2022