Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Nhịp: 4/4
Bài số: 153
Hợp âm: (Eb)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  

 

1. Ôi, Nhân thân Chúa nguyên Thiên Đạo
Ồ, Thần trí cao tuyệt vời
Ôi Chân Lý đứng vững biết bao
Thánh quang giữa đêm trường ơi
Từ mọi trang trong quyển Thánh Kinh
Chiếu sáng cách rất diệu vinh
Đèn linh đưa suốt thiên trình
Ngày ngày sáng soi đẹp xinh.
2. Do nơi chân Chúa yêu thương mình
Mà Hội Thánh hưởng ơn lành
Hiện đang đem ánh sáng Thánh Kinh
Chiếu ra khắp nơi tường minh
Là hộp tinh kim quý báu đây
Chứa chánh giáo châu ngọc nay
Là tranh thiên quốc không chi tày
Về đạo vĩnh sanh diệu thay!
3. Xưa nay Kinh thánh như linh kỳ
Giục mạnh mẽ quân đội thần
Dường như tháp hải đăng quang huy
Chiếu qua thế gian trầm luân
Họa đồ đây, kim chỉ hướng đây
Giữa biển phong ba cuồng quay
Gành, lao, sương ám băng qua rày
Đưa ta đến Christ mừng thay!
4. Xin Christ thân ái, ban ơn cho
Toàn Hội Thánh nên đèn vàng
Hầu dâng cả trí tâm chuyên lo
Chiếu chân lý cho trần gian
Nguyền dùng chân quang dẫn dắt nay
Lữ khách bước trên đường ngay
Tận khi tan đám mây đen dày
Nhìn Thần nhan tinh tường thay!

 

 

Copyright © 2012-2022