Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Đức Thánh Linh
Nhịp: 4/4
Bài số: 144
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  

 

Xin Linh Giê-hô-va muôn thuở đến ngự tâm đây

Xin Linh Giê-hô-va hằng sống, mau đến tâm này

Tan tôi! Xoay tôi! Nung tôi! Trau tôi!

Xin Linh Giê-hô-va mau đến, dẫy đầy tâm này.

 

Copyright © 2012-2022