Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Đức Thánh Linh
Nhịp: 4/4
Bài số: 142
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  

 

1. Nay tôi xin Thánh Linh giáng vô lòng đầy tràn
Để luôn vận hành cho dứt ham mến thế gian
Nguyền Ngài hạ cố thay bạc nhược nên dũng tráng
Giúp đỡ tôi yêu thương Ngài quyết trọng lòng vàng.
2. Xưa nay Vua há không phán khuyên tôi yêu Ngài?
Trí khôn năng lực đây thảy thuộc Ba Ngôi hoài
Tôi trông thập giá, xin dạy lòng thêm gắn bó
Ước thấy Jêsus ngay hồi quyết lòng tìm dò.
3. Nguyện dạy lòng am tường Thánh Linh luôn luôn gần
Giúp tôi vui chịu bao chiến trận trong tâm thần
Bình định lòng rối ren dẹp sạch câu nghi vấn
Khiến kiên tâm kêu cầu, chớ đáp lời thập phần.
4. Dạy lòng này yêu Ngài giống thiên thần nhiệt thành
Hãy đổ vô lòng tôi những ham muốn khiết thanh
Xin ban tôi báp têm bằng Bồ Câu Linh sống
Chính lửa ái tâm Ngài bùng cháy bàn thờ lòng.

 

 

Copyright © 2012-2022