Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Đức Thánh Linh
Nhịp: 3/4
Bài số: 139
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  

 

1. Chúa Thánh Linh, con cúi xin Ngài,
Ngự vào lòng này cách hiển oai;
Đáp xuống như chim bồ câu hiện,
Ở mỗi tâm chờ đợi khẩn nguyện.
2. Chúa Thánh Linh, xin đến lòng này,
Đặt tội vào thập giá đóng ngay,
Quyết đóng đinh luôn tội tâm này,
Để tâm linh được sạch sẽ hoài.
3. Chúa Thánh Linh, con đóng đinh rồi,
Nguyện lòng được sự sống Chúa thôi;
Chúa lấy hơi linh đầy năng lực,
Bứt đứt dây muôn tội trói buộc.
4. Chúa Thánh Linh ban xuống từ trời,
Nguyện hằng ngày Ngài ấn chứng con;
Cánh ái nhân nâng hồn thân này;
Đến hưởng ơn thiên đàng vui vầy.

 

 

Copyright © 2012-2022