Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Đức Thánh Linh
Nhịp: 6/8
Bài số: 136
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  

 

1. Chúa Thánh Linh, bay đậu trên tôi ngay,
Xin ban ơn giúp tâm kinh hoàng,
Ước Chúa mau lâm ngự trong tôi đây,
Hôm nay hãy giáng cho đầy tràn.
Điệp Khúc:
Đầy lòng tôi, hiện giờ đây,
Ước Jesus hà hơi Linh Ngài;
Chúa hãy kíp ban vào lòng tôi nay
Linh năng thánh khiết cho đầy hoài
2. Chúa Thánh Linh, xin đầy lòng tôi đây,
Tuy tôi khôn thể mô tả ra;
Dẫu thế, tôi đương cần Ngài hôm nay,
Trông mong lửa Thánh Linh rạng lòa.
3. Yếu đuối thay tâm hồn tôi hôm nay,
Nên tôi xin cúi nơi chân Ngài;
Chúa Thánh Linh muôn đời hạnh vinh thay,
Xin ban xuống linh năng đầy hoài.
4. Chúa đỡ nâng, ủy lạo, luyện sạch tôi,
Và ban ơn giúp tâm linh đây;
Phải, Chúa cứu, ủy lạo luyện không thôi,
Ngài đang giáng trong tôi thật đầy.

 

 

Copyright © 2012-2022