Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Tái Lâm
Nhịp: 4/4
Bài số: 127
Hợp âm: (Bb)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  

 

1. Giờ Jêsus hiện ra ban thưởng môn đồ đây
Hoặc ngày hay đêm ai biết đấy;
Ngài gặp ngay giờ ta đang tín trung chờ trông
Đèn linh kia khêu sáng tỏ không?
Điệp Khúc:
Ta ai kẻ thưa “Rày tôi chờ mong thức canh
Chực sẵn đi về nhà quang minh?”
Giờ phục lâm giờ Jêsus thấy anh và tôi
Đợi chờ kiên tâm hay đang ngủ mê rồi?
2. Nhược bằng Jêsus quang lâm giữa khi bình minh
Cho gọi ngay mỗi một tôi thánh
Đều trình ta-lâng chôn giấu hay lợi tăng
Được Jêsus khen tín trung chăng?
3. Nhiệm vụ Ngài truyền ta đã gắng công làm chăng?
Hiện giờ bê trễ hoặc siêng năng?
Nhược bằng trong lòng ta không trách ta điều chi
Thì vô nơi an nghỉ quang huy.
4. Giờ Ngài lai hồi ai tỉnh thức vinh hạnh thay
Được phần vinh hiển Ngài ban đấy
Giờ kèn vang dội trong đêm tối hay rạng đông
Gặp anh em ta thức canh không?

 

 

Copyright © 2012-2022