Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Tái Lâm
Nhịp: 6/8
Bài số: 125
Hợp âm: (Bb)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  

 

1. Rồi đây chung kết cảnh đêm trường
Còn đâu in ngấn lụy hường
Sạch tội tình, tiêu tan tử vương
Chấm dứt thống tâm sầu thương
Điệp Khúc:
Hỡi Chúa, các con chờ đợi, thành tâm
Nguyện Chúa kíp kíp phục lâm
Chấm dứt đêm u sầu, chùi sạch dòng lệ thấm
Bước vào thiên quốc ca cầm.
2. Mọi lòng nhơn tử ly tan tành
Trùng phùng yêu mến trọn tình
Tại bàn thờ xưa ai xả sinh
Ắt sống, lãnh kim miện vinh.
3. Sa-tan hết cám dỗ ta rồi
Tội khiên tiêu mất đời đời
Cùng cực sầu than nay phải lui
Ở nước Chúa muôn đời vui.
4. Cầu xin Chân Chúa mau lai hoàn
Lộ tia minh đán huy hoàng
Nguyền ngày cực lạc mau phát quang
Chấm dứt cảnh đêm lụy chan.

 

 

Copyright © 2012-2022