Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Thăng Thiên
Nhịp: 3/2
Bài số: 117
Hợp âm: (Ab)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  

 

1. Đầu Jêsus xưa cam đính mão gai
Rày gia vinh mão hiển oai
Bách Thắng Vương vinh nay ai kịp Ngài
Vương miện kia trông hiển oai.
2. Này ngai trên thiên cung chỗ tối cao
Thuộc Jêsus sướng biết bao
Chúa của muôn vua, Vua trên mọi trào
Toàn quyền do Chúa phó giao.
3. Nguồn vui cho ai ở ai thiên đàng
Cùng ta trên khắp thế gian
Ấy kẻ Christ ban yêu thương vẹn toàn
Được tường danh Vua hiển vang.
4. Họ được Ngài ban thập giá với bao
Nhục ô, ân điển lớn lao
Phức phức danh thơm muôn thu ngạt ngào
Vui trời, ôi vui khiết cao!

 

 

Copyright © 2012-2022