Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 435
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

1. Nguyền ngày càng tường minh Giê-xu thêm,

Cao rao thiên ân giúp kẻ khác nếm.

Muốn rõ bửu huyết cứu ta không thôi,

Lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi.

 

Điệp Khúc:

Biết nhiều hơn về Giê-xu,

Mong sao biết rõ Giê-xu.

Ước thấy huyết báu Giê-xu tuôn rơi,

Tường minh Đấng đã chết thay vì tôi.

 

2. Ngày ngày học nhiều về Giê-xu thôi,

Tôi mong am tri thánh ý giáo hối.

Sở dĩ thấu đáo tích hay ai ôi,

Là do Giáo sư Thánh Linh dạy tôi.

 

3. Càng thuộc nhiều lời Giê-xu ban trao,

Luôn luôn thâm giao với Vua trên cao.

Tai nghe Giê-xu khuyên dạy ngọt ngào,

Thuộc tôi mấy câu Thánh ngôn diệu sao.

 

4. Càng tường Giê-xu trên ngôi cao sang,

Vinh quang trên thiên quốc chiếu sáng láng.

Biết chắc nước Chúa lớn trong nhân gian,

Giê-xu đến đem kỷ nguyên bình an.

Copyright © 2012-2022