Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 401
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

CHÚA ÔI, CON YÊU NGÀI!

 

1. Chúa ôi! Con tôn thờ, suốt đời theo Ngài.

Cúi xin dâng lên Ngài với tâm chân thành.

2. Tháng năm đi theo Ngài, phước hạnh dâng tràn.

Bước đi trong ơn lành thoả vui tâm hồn.

3. Chúa ôi! Con yêu Ngài, suốt đời vâng phục.

Sống theo gương Giê xu, chứa chan ơn lành.

 

Copyright © 2012-2022