Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 319
Hợp âm: ()
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  

 1. Hòa bình dưới đất hỉ hoan cho người vì hôm nay Giê-xu đến
Ngài là Cứu Chúa của muôn muôn người hạ sinh đem theo ân điển
Đưa dắt tội nhân ra khỏi bến mê của nơi trần gian ô tối

Điệp Khúc:
Từ trời cao các thiên binh đem tin vui này
Ô! Tin mừng vui, ngày nay Giê-xu giáng thế đem an vui cho người

2. Nào cùng đến Bết-lê-hem đêm này tìm xem Giê-xu Con Thánh
Ngài nằm chỗ máng chiên kia êm đềm nhìn muôn hào quang lấp lánh
Nơi chỗ hèn khinh Con Chúa giáng trần bởi nữ đồng trinh Ma-ri
3. Một đoàn sứ thánh đem tin vui này từ Cha Thượng Thiên nhân ái
Truyền cùng những kẻ thức đêm chăn bầy rằng mau mau đi chiêm bái
Con Trẻ vừa sanh nơi Bết-lê-hem, chính Con từ nơi Cha Thánh

 

Copyright © 2012-2022