Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 233
Hợp âm: ()
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  

1. An ninh vì biết Cha ban ơn lành chở che
Lòng này luôn đợi trông vào quyền năng của Cha
Tôi thấy luôn vững tâm khi ở trong Ngài

2. Cha chữa lành vết thương cho tôi được vững mạnh
Ngài gần bên nâng đỡ và cầm tay dắt đưa
Tôi thấy luôn vững tâm khi ở trong Ngài

 

Copyright © 2012-2022