Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Dâng Minh Cho Chúa
Nhịp: 2/4
Bài số: 180
Hợp âm: (Dm)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


1. Cùng tiến bước với Chúa Jêsus.
Cùng nắm lấy Chúa yêu thương.
Cùng sống chết với Chúa Jêsus.
Đồng đi với Chúa mỗi ngày.

Vác thập tự mình theo Chúa hôm nay.
Ngày hôm nay liều mình theo Chúa.
Vác thập tự mình theo Chúa hôm nay.
Ngày hôm nay và đến muôn đời.

2. Cùng tiến bước với Chúa Jêsus.
Cùng nắm lấy Chúa yêu thương.
Cùng sống chết với Chúa Jêsus.
Đồng đi với Chúa mỗi ngày.

Ước nguyện cuộc đời dâng hết cho Cha.
Lòng xin thưa rằng con yêu Chúa.
Ước nguyện cuộc đời con sống cho Cha.
Từ hôm nay và đến muôn đời.

Copyright © 2012-2022