Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Giao Thông Cùng Chúa
Nhịp: 4/4
Bài số: 172
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


Chúa sống bên tôi suốt đời
Ngài yêu thương tha tội lỗi tôi.
Sống thỏa vui trong Chúa rồi,
Chẳng buồn lo khi lìa đời.

Ngài là Chúa yêu mến người,
là sự sống, niềm vui của tôi.
Ngài là Chúa ban sức mạnh,
ban bình an giữa đời nổi trôi.

Chúa sống bên tôi suốt đời
Ngài yêu thương tha tội lỗi tôi.
Sống thỏa vui trong Chúa rồi, 
Chẳng buồn lo lúc qua đời
.

Copyright © 2012-2022