Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Dâng Minh Cho Chúa
Nhịp: 4/4
Bài số: 154
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


1. Lòng con giờ đây, hiến Cha ái từ, với bao ước nguyện.
Ngài ban quyền năng, khiến vinh hiển Cha đời đời.

2. Nguyện dâng hồn linh, sống cho Chúa hoài, nếm bao phước hạnh.
Tràn tuôn tình yêu, phước Cha dắt bao người về .

 

Copyright © 2012-2022