Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 3/4
Bài số: 38
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


Thật thiêng liêng, thật là chí thánh!
Chúa ôi Ngài đáng cho lòng này chúc tôn Ngài.
Thật thiêng liêng, Ngài thật chí thánh!
Trọn tâm hồn còn hòa tiếng hát.
Chính danh thánh này,
đáng cho chúng con kính dâng đến Ngài
những câu chúc tôn danh thánh tuyệt vời
.

Copyright © 2012-2022