Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 34
Hợp âm: (Dm)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


Hãy cùng mọi người tôn kính Cha oai quyền,
vinh hiển rạng ngời khắp thế gian.
Hết lòng thờ phượng hát ca tụng Ngài,
tôn Cha là Chúa trời vinh hiển.

Chúa vinh hiển, Chúa vinh hiển. 
Hát chúc tôn danh Chúa,
Hát chúc tôn danh Chúa.
Chúa vinh hiển, Chúa vinh hiển.
Hát chúc tôn danh Chúa,
Hát chúc tôn danh Chúa.
Ha-lê-lu-gia, khắp nơi tôn vinh Cha,
Chúa hiển vinh quyền oai.

Copyright © 2012-2022