Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 511
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
Choir

Lời Bài Hát

Ðấng Chăn Giữ Tôi

Thi Thiên 23

Ðức Giê-hô-va là Ðấng chăn giữ tôi: tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.

Ngài khiến tôi an nghĩ nơi đồng cỏ xanh tươi,

Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh.

Ngài bổ lại linh hồn tôi,

Dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài, vì cớ danh Ngài.

Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết,

Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi, vì Chúa ở cùng tôi:

Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi.

Chúa dọn bàn cho tôi

Trước mặt kẻ thù nghịch tôi;

Ngài xức dầu cho đầu tôi,

Chén tôi đầy tràn, thật chén tôi đầy tràn,

Quả thật trọn đời của tôi

Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi luôn, sẽ theo tôi luôn;

Và tôi sẽ ở trong nhà, nhà Ðức Giê-hô-va tôi

Cho đến lâu dài, cho đến lâu dài.

Ha-le-lu-gia! A-men.

Ha- lê-lu-gia A-men.

Copyright © 2012-2022