Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 478
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano

Lời Bài Hát

Nơi Ẩn Trú Muôn Ðời

To Every Generation

Ngài chính nơi ẩn trú muôn đời,

Từ nay cho đến mãi mãi sau,

Từ nay cho đến mãi mãi sau;

Miền trú thân giữa chốn ba đào,

Từ nay cho đến mãi mãi sau,

Từ nay an trú cho đến muôn đời.

You have been a shel-ter,

Lord to ev-'ry gen-er-a-tion, to ev-'ry gen-er-a- tion;

A sanc-tu-ar-y from the storm, to ev-'ry gen-er-a-tion, to ev-'ry gen- er-a-tion, Lord.

 

Copyright © 2012-2022