Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 469
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano

Lời Bài Hát

Vinh Quang Rạng Ngời

1. Ôi rạng ngời,

Thiên nhan vinh quang đời đời,

Từ ngôi chí thánh nguồn yêu thương soi rạng nơi nơi.

Ôi rạng ngời,

Thiên vương uy danh ngàn đời,

Tiếng ca dậy vang, núi cao biển xanh khắp nơi trời cao.

Lời suy tôn từ miền trần gian dâng lên ngôi báu Ngài,

Cùng dâng lên ngàn lời tung hô Jê-sus là Vua thánh!

Ôi rạng ngời, vinh danh Jê-sus ngàn đời,

Các vua thờ tôn,

Ðấng xưa đã chết, hiển vinh phục sinh.

2. Vua Jê-sus, oai nghi uy danh Jê-sus,

Ngợi khen Cứu Chúa, mọi vinh quang đem dâng về Vua ta.

Vua Jê-sus, oai nghi uy danh Jê-sus,

Tiếng ca rộn vang, khắp nơi trần gian, chúc Vua Toàn Năng.

Thần Nhân xưa vì lòng yêu thương, mang tội nhân thế rồi,

Cùng suy tôn, ngợi khen Jê-sus Vua Vinh Diệu vô đối.

Vua Jê-sus, oai nghi uy danh Jê-sus;

Chúa xưa liều thân nay đang làm Vua,

Vua trên mọi vua.

Lời Tiếng Anh

Majesty

Ma-jes-ty wor-ship His ma-jes-ty,

Un to Je-sus be all glo-ry pow-er and praise.

Ma-jes-ty king-dom au-thor-i-ty flow from His throne un-to His own,

His an-them raise.

So ex-alt, lift up on high the name of Je-sus,

Mag-ni-fy, come glo-ri-fy Christ Je-sus, the King.

Ma-jes-ty, wor-ship His Ma-jes-ty.

Je- sus, who died, now glo-ri-fied,

King of all kings.

 

Copyright © 2012-2022