Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 466
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano

Lời Bài Hát

Chúa Oai Quyền

Ðại quyền, đại năng là Chúa trên cao,

Ngự thiên cung huy hoàng;

Là Vua khôn ngoan, quyền thế, yêu thương,

Chúa uy nghi vô cùng.

Lời Tiếng Anh

Awesome God

Our God is an awe-some God,

He reigns from heav-en a-bove;

With wis- dom, pow'r and love,

Our God is an awe-some God.

 

Copyright © 2012-2022