Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 460
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano

Lời Bài Hát

Tôn Vinh Danh Chúa

Tôn vinh Ðấng Thiên Vương,

chúng con xin thờ Vua chí thánh;

Vinh thay danh cao cả của Vua Thượng Thiên,

Vinh danh Cha trên đất,

Tôn vinh Ngài muôn thuở,

Dâng lên Ngài vinh hiển khắp trên trần gian.

Con cung kính yêu Cha,

Con xin tôn thờ, yêu mến Chúa;

Con tôn cao danh Chúa khắp trên trần gian,

Con tôn cao danh Chúa,

Luôn ca ngợi danh thánh,

Con ca ngợi danh Chúa khắp trên trần gian.

Lời Tiếng Anh

Glorify Thy Name

Fa-ther, we love You, we wor-ship and a-dore You,

Glo-ri-fy Thy name in all the earth.

Glo-ri-fy Thy name, glo-ri-fy Thy name,

Glo-ri-fy Thy name in all the earth.

 

Copyright © 2012-2022