Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 456
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano

Lời Bài Hát

Ơn Yêu Thương Từ Cha

Kìa xem ơn yêu thương từ Cha đang ban ra đậm sâu cho con cái Ngài,

Kìa xem ơn yêu thương từ Cha đang ban ra đậm sâu cho bao cuộc đời:

Cho chúng ta hôm nay nên con cái Ngài,

Cho chúng ta hôm nay nên con trong nhà.

Lời Tiếng Anh

Behold, What Manner of Love

Be-hold, what man-ner of love the Fa-ther has giv-en un-to us,

Be-hold, what man-ner of love the Fa-ther has giv-en un-to us:

That we should be called the sons of God,

That we should be called the sons of God.

 

Copyright © 2012-2022