Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 448
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Xin Cha Dẫn Ðưa

1. Xin cha đưa anh khi mưa, nắng hè, đông,

Cứ dẫn dắt cứ giáo huấn thủy chung,

Chăn nuôi anh an ninh trong ơn hồng,

Nguyền Ngài dắt anh kịp khi ta trùng phùng.

Từ rày cho đến lúc tương phùng đôi ta,

Dưới chơn Christ chúng ta trùng phùng;

Từ rày cho đến lúc tương phùng đôi ta,

Chúa dẫn đưa anh tận khi ta trùng phùng.

2. Xin Cha đưa anh khi mưa, nắng, hè, đông,

Ðưa tay linh năng luôn che anh cùng,

Ban cho ma-na no-nê vui lòng,

Nguyền Ngài dắt anh kịp khi ta trùng phùng.

Từ rày cho đến lúc tương phùng đôi ta,

Dưới chơn Christ chúng ta trùng phùng;

Từ rày cho đến lúc tương phùng đôi ta,

Chúa dẫn đưa anh tận khi ta trùng phùng.

3. Xin Cha đưa anh khi mưa, nắng, hè, đông,

Khi lâm tai ương xui anh nao lòng,

Xin tay Cha linh năng luôn ôm bồng,

Nguyền Ngài dắt anh tận khi ta trùng phùng.

Từ rày cho đến lúc tương phùng đôi ta,

Dưới chơn Christ chúng ta trùng phùng;

Từ rày cho đến lúc tương phùng đôi ta,

Chúa dẫn đưa anh tận khi ta trùng phùng.

4. Xin Cha đưa anh khi mưa, nắng, hè, đông,

Giữa lúc sóng gió bão tố hãm xông,

Ơn yêu thương lan ra như hương nồng,

Nguyền Ngài dắt anh tận khi ta trùng phùng.

Lời Tiếng Anh

God Be with You

1. God be with you till we meet a-gain,

By His coun-sels guide, up-hold you,

With His sheep se-cure-ly fold you,

God be with you till we meet a-gain.

Till we meet, till we meet,

Till we meet at Je-sus' feet;

Till we meet, till we meet,

God be with you till we meet a-gain.

2. God be with you till we meet a-gain,

Keep love's ban-ner float-ing o'er you,

Smite death's threat-ening wave be-fore you,

God be with you till we meet a-gain.

Till we meet, till we meet,

Till we meet at Je-sus' feet;

Till we meet, till we meet,

God be with you till we meet a-gain.

 

Copyright © 2012-2022