Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 445
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano

Lời Bài Hát

Yêu Là Khi

1. Yêu là khi Chúa xuống nơi trần gian

Cùng chia sớt kiếp sống như thế nhân đau thương

Yêu là khi Chúa xót thương tội nhân

Ðành thân sống dưới thế trong kiếp người bần hàn

Vua Yêu Thương

Ngài đã đến với giòng người đời

Ðem vui tươi cho ai sống âm thầm ngục tù

Yêu là khi

Chúa chết trên đồi xưa

Vì nhân thế và chính chúng ta mỗi người

2. Yêu là khi Chúa đến nơi lầm than

Và nhân thế đã thấy như bóng người bạn hiền

Yêu là khi Chúa chết thay vì tôi

Và nhân thế đắm đuối trên lối mòn cuộc đời

Vua Yêu Thương

Ngài phục sinh bước đi bên tôi

Ðem an vui cho tôi giữa u buồn cuộc đời

Yêu là khi Chúa xót thương trần gian

Vì nhân thế để cứu vớt tôi với bạn.

Lời Tiếng Anh

Love Was When

3. Love was when God be-came a man,

Locked in time and space, with-out rank or place;

Love was God born of Jew-ish kin,

Just a car-pen-ter with some fish-er-men.

Love was when Je-sus walked in his-to-ry,

Lov-ing-ly he brought a new life that's free;

Love was God nailed to bleed and die

To reach and love one such as I.

4. Love was when God be-came a man,

Down where I could see, love that reached to me;

Love was God dy-ing for my sin

And so strapped was I my whole world caved in.

Love was when Je-sus rose to walk with me,

Lov-ing- ly He brought a new life that's free;

Love was God on-ly He would try

To reach and love one such as I,

To love one such as I.

 

Copyright © 2012-2022