Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 443
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano

Lời Bài Hát

Chiên Lạc Trở Về

1. Trên núi đồi hoang vắng xưa.

Miền thế gian hư vong này.

Một mình tôi lạc lối

Giữa phong ba biết đâu nhà.

Mau hãy lại đây với ta.

Lời Chúa vang trong đêm tối.

Ta sẽ đưa con về mái nhà xưa chốn tình yêu.

Lìa cõi đời tăm tối này,

Miền trần thế đầy đau buồn.

Về miền trời trong sáng

Ánh vinh quang chiếu rạng ngần.

Không có gì vương vấn tôi

Theo Chúa đi qua muôn lối.

Bên nước trong êm đềm

Suối tình yêu có gì hơn.

Từ cõi đời tăm tối này.

Vào ánh sáng tình yêu.

2. Trên núi đồi hoang vắng xưa.

Miền thế gian đau thương này.

Jêsus đã chết thế tôi đây kẻ lạc lầm.

Không tiếc gì thân Ðế Vương.

Ngài xuống đây nơi tăm tối.

Thân Chúa huyết tuôn tràn chết vì tôi kẻ tội ô.

Lìa cõi trời nơi sang giàu

Vào muôn lối trần gian này,

Ngài tìm tôi trong tối,

Giữa phong ba giữa cuộc đời.

Bên Chúa lòng tôi thái an,

Cuộc sống xưa không vương vấn.

Chân bước đi theo Ngài

Mắt nhìn lên Chúa tình yêu.

Lời Chúa còn đang khuyên mời.

Dừng chân bước về đây.

Lời Tiếng Anh

Just a Wayward Lamb

Just a way-ward lamb wan-d'ring from the fold,

Out up-on the moun-tains so lone-ly and cold;

“Come and fol-low Me,”

hear the Shep-herd's plea,

“Safe-ly on my shoul-ders I'll car-ry thee home.

I will lead in pas-tures, mead-ows green and fair,

If you fol-low Me

I will guard thee with care;

Lis- ten to My lead-ing

I will guide thee home,

Live with me for-ev-er, no long-er to roam.”

And with tears He led me gent-ly to His side.

 

Copyright © 2012-2022