Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 441
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Nguồn Tình Yêu

1. Tình yêu từ Thiên Chúa dành cho thế nhân tử vong,

Cho chính tôi người tội đáng khinh;

Phần tôi xưa hư nát mà nay trở nên con trời,

tâm trắng trong bởi Ngài chết thay.

Ôi Cứu Chúa cớ sao Ngài chuộc tôi,

Thân hy sinh huyết tuôn tha tội tôi;

Tình yêu từ Thiên Chúa thật không lấy chi sánh bằng,

Vì Chúa tôi là nguồn ái nhân.

2. Từ cao Jê-sus đến, dạy tôi biết yêu thương người,

Trong Chúa tuôn chảy nguồn ái nhân;

Lời yêu thương Cha phán hằng văng vẳng bên tôi luôn:

“Con chớ lo Ta thường ở bên.”

Ôi Cứu Chúa, cớ sao NgàI chuộc tôi,

Thân hy sinh huyết tuôn tha tội tôi;

Ngài yêu thương ban phát làm tôi chứa chan ơn trời,

Thật chính Jê-sus nguồn ái nhân.

Lời Tiếng Anh

 

The Way That He Loves

1. The way that He loves, Is as fair as the day,

That bless-es my way with light.

The way that He loves is as soft as the breeze,

Ca-ress-ing the trees at night.

So ten-der and pre-cious is He,

Con-tent-ed with Jes-us I’ll be,

The way that He loves,

Is so thrill-ing be-cause,

His love reach-es e-ven me.

2. The way that He loves,

Is as deep as the sea,

His Spi-rit shall be my stay,

The way that He loves,

Is as pure as a rose,

Much sweet-er He grows each day.

Peace hov-ers near like a dove,

I know there's a heav-en a-bove.

To Jesus I’ll cling,

Life's a won-der-ful thing,

Be-cause of the way He loves.

 

Copyright © 2012-2022