Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 440
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Tiếng Chúa

1. Nghe này lời Jê-sus đã tuyên phán,

Thiết tha cùng tôi tiếng Jê-sus nài:

“Mau lại cùng ta ai kẻ khao khát;”

Tiếng êm dịu Chúa khuyên:

“Ta Jê-sus, chính thật sự sống,

Chính Ta đường đi, cũng chính lẽ thật đây,

Chẳng có thể một ai đến với Cha ngoài ra mình Ta.”

2. Ta là đường đi, là cửa duy nhất,

Chính Ta người chăn dẫn đưa chiên mình,

Ðem bầy chiên thơ ra đến đồng xanh,

Thỏa vui và thái an.

“Ta Jê-sus, chính thật sự sống,

Chính Ta đường đi, cũng chính lẽ thật đây,

Chẳng có thể một ai đến với Cha ngoài ra mình Ta.”

Lời Tiếng Anh

Jesus Calls, “I Am The Way”

1. List’n to the Sav-iour's plead-ing voice,

Sweet-ly up-on my ear it falls;

“Come un-to me who ev-er will,”

Ten-der-ly He calls. Je-sus calls,

“I am the way; I am the way the truth and the life;

No man com-eth un-to the Fa-ther But by me.”

2. Wide is the gate and broad the road,

Dark is the night of death and sin;

Turn to the way of end-less life,

Heav-en's joys to win.

“I am the way; I am the way the truth and the life;

No man com-eth un-to the Fa-ther But by me.”

 

Copyright © 2012-2022