Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 439
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Vì Tội Tôi

1. Chính bởi Cứu Chúa yêu tôi,

Hy sinh huyết báu tuôn rơi,

Ai hay Chúa gánh đau thương chỉ do tội tôi;

Chính bởi ác uế trong tôi,

Không phương thoát ly ma vương,

Quanh tôi biết bao bi thương,

Của cuộc đời trần.

Ô Vua Jê-sus là Cứu Chúa

Trong Jê-sus tôi được giải cứu,

Yêu tôi Jê-sus đã chết thế,

Ðền chuộc tội tôi.

2. Nhớ mãi bữa ấy Gô-tha,

Âm u khiếp kinh bao quanh,

Cô đơn Chúa cam hy sinh chỉ do tội tôi;

Chính thống khổ với thương đau,

Ai hay Chúa thương nhân gian,

Gai chông giáo đâm thân tan,

Hy sinh thân vàng.

Lời Tiếng Anh

For All My Sin

1. It was His love for me,

That nailed Him to the tree,

To die in a-go-ny,

For all my sin.

For my own guilt and blame,

The great Re-deem-er came.

Will-ing to bear the shame,

Of all my sin.

O, what a Sa-vior is mine!

In Him God's mer-cies com-bine,

His love can ne-ver de-cline,

And He loves me.

2. To Calv-ry's hill one day,

The Lord was led a-way,

None else the price could pay,

For all my sin.

He on the cross was slain,

Yield-ing His life in pain,

He felt the bit-ter stain,

Of all my sin.

 

Copyright © 2012-2022