Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 433
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Cầu Nguyện Cho Anh

1. Hiện giờ tôi có một Cứu Chúa biện hộ trên trời,

Bạn bè nơi dương thế không ai như Jêsus tôi;

Ngài dùng sự êm ái săn sóc, giữ gìn tôi đêm ngày,

Tôi mong Christ tôi thành ra Cứu Chúa anh hôm nay.

Vì anh tôi cứ kêu nài,

Tôi dâng anh trước mặt Ngài,

Tôi đang cầu nguyện vì anh,

Luôn kêu cầu cho anh.

2. Sự bình an Chúa ban xuống giống dòng sông yên tịnh,

Bạn bè trong dương thế thảy thảy chẳng ai tường minh;

Thật nguồn bình an ấy do Chúa sáng tạo ban cho mình,

Mong sao anh được cùng tôi vui hưởng ơn an bình.

Vì anh tôi cứ kêu nài,

Tôi dâng anh trước mặt Ngài,

Tôi đang cầu nguyện vì anh,

Luôn kêu cầu cho anh.

3. Ðược Jêsus cứu, anh khá kíp thuật cho muôn người,

Rằng vì tôi yêu mến, chính Cứu Chúa anh và tôi;

Rồi cầu Jêsus cứu kêu lắm kẻ cùng anh lên trời,

Christ nghe anh như Ngài nghe tôi khẩn cho anh rồi.

Vì anh tôi cứ kêu nài,

Tôi dâng anh trước mặt Ngài,

Tôi đang cầu nguyện vì anh,

Luôn kêu cầu cho anh.

Lời Tiếng Anh

I Am Praying For You

1. I have a Sav-iour,

He's plead-ing in glo-ry,

A dear, lov-ing Sav-iour, though earth-friends be few;

And now He is watch-ing in ten-der-ness o'er me,

And, oh, what my Sav-iour were your Sav-iour too!

For you I am pray- ing,

For you I am pray-ing,

For you I am pray-ing,

I'm pray-ing for you.

2. When He has found you, tell oth-ers the sto-ry

That my lov-ing Sav-iour is your Sav-iour too;

Then pray that your Sav-iour may bring them to glo-ry,

And prayer will be an-swered,

'twas an-swered for you!

For you I am pray- ing,

For you I am pray-ing,

For you I am pray-ing,

I'm pray-ing for you.

 

Copyright © 2012-2022