Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 426
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Quyền Trong Huyết

1. Tâm linh ai đương mong thoát gánh ác căn?

Do quyền trong dòng huyết, quyền huyết Jêsus;

Ai kia đương mong linh năng thắng quỉ dữ chăng?

Do quyền mầu nhiệm bấy huyết Jêsus.

Quyền trong huyết, huyết, huyết linh năng vẹn toàn.

Quyền trong huyết Chiên Con Thánh.

Quyền trong huyết, huyết, huyết linh năng vẹn toàn,

Quyền năng do huyết báu Chiên Con lành.

2. Ai mong ly khai kiêu căng lẫn cả ác dục?

Do quyền trong dòng huyết, quyền huyết Jê-sus;

Do linh nguyên Gô-gô-tha rửa hết uế tục,

Do quyền mầu nhiệm bấy huyết Jêsus.

Quyền trong huyết, huyết, huyết linh năng vẹn toàn.

Quyền trong huyết Chiên Con Thánh.

Quyền trong huyết, huyết, huyết linh năng vẹn toàn,

Quyền năng do huyết báu Chiên Con lành.

3. Ai mong dâng công cho Vua thánh Jêsus ư?

Do quyền trong dòng huyết, quyền huyết Jêsus;

Ai ưa luôn luôn ca cung chúc Cứu Chúa ư?

Do quyền mầu nhiệm bấy huyết Jêsus.

Quyền trong huyết, huyết, huyết linh năng vẹn toàn.

Quyền trong huyết Chiên Con Thánh.

Quyền trong huyết, huyết, huyết linh năng vẹn toàn,

Quyền năng do huyết báu Chiên Con lành.

Lời Tiếng Anh

There Is Power In The Blood

1. Would you be free from the bur-den of sin?

There's power in the blood, power in the blood;

Would you o'er e-vil a vic-to-ry win?

There's won-der-ful power in the blood.

There is power, power,

Won-der-work-ing power

In the blood of the Lamb;

There is power, power, won-der-work-ing power

In the pre-cious blood of the Lamb.

2. Would you be free from your pas-sion and pride?

There's power in the blood, power in the blood;

Come for a cleans-ing to Cal-va-ry's tide;

There's won-der-ful power in the blood.

There is power, power,

Won-der-work-ing power

In the blood of the Lamb;

There is power, power, won-der-work-ing power

In the pre-cious blood of the Lamb.

 

Copyright © 2012-2022