Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 424
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Ðến Với Chiên Con

1. Tuyệt nhiên không cách chi bào chữa tôi,

Chỉ huyết Jê-sus đã đổ thay rồi;

Ngài yêu tôi lắm, hằng khuyên tôi đến,

Kính thưa Chiên Con, tôi nguyện đến liền!

2. Tuyệt nhiên tôi chẳng cậy nhờ pháp môn,

Có thể gột sạch vết uế tâm hồn;

Nhờ huyết Jê-sus tội khiên tiêu biến,

Kính thưa Chiên Con, tôi nguyện đến liền!

3. Dầu tâm đau đớn, thân hèn, tối tăm,

Nhưng trong Ngài đầy đủ phước ơn trời,

Giàu sang, thanh khiết, trùng sinh, vinh hiển,

Kính thưa Chiên Con, tôi nguyện đến liền!

4. Dầu tôi như thế, Jê-sus thứ tha,

Phóng thích, gội sạch, tiếp rước vô nhà;

Lời Cha tuyên hứa, lòng tin, quyết tiến,

Kính thưa Chiên Con, tôi nguyện đến liền!

5. Dầu tôi gian ác, ơn Ngài xóa bôi,

Nỗi chướng ngại lòng Chúa phá tan rồi;

Từ đây tôi quyết thuộc Chúa vĩnh viễn,

Kính thưa Chiên Con, tôi nguyện đến liền!

Lời Tiếng Anh

Just As I Am

1. Just as I am, with-out one plea,

But that Thy blood was shed for me,

And that Thou bidd'st me come to Thee,

O Lamb of God, I come, I come!

2. Just as I am and wait-ing not

To rid my soul of one dark blot,

To Thee, whose blood can cleanse each spot,

O Lamb of God, I come, I come!

3. Just as I am, Thou wilt receive,

Wilt welcome, pardon, cleanse, relieve;

Because Thy promise I believe,

O Lamb of God, I come, I come!

4. Just as I am, Thy love unknown

Hath broken every barrier down;

Now, to be Thine, yea,

Thine alone,

O Lamb of God,

I come, I come!

 

Copyright © 2012-2022