Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 423
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Ðến Theo Jêsus

1. Mau đến theo Jêsus sao trễ nải hoài,

Kìa lời Kinh Thánh Chúa luôn luôn khuyên nài;

Jêsus đương diện cùng ta chính hôm này,

Dịu dàng gọi “Con đến đây!”

Jêsus đã cứu chúng ta vui mừng thay!

Nay chung nhóm hân hoan ca khen ơn Ngài

Khi Chúa trở lại đoàn ta nhóm quanh Ngài,

Cùng Jêsus vui thỏa hoài.

2. Xưa Chúa ta truyền “Ðừng ngăn trở nhi đồng”

Vậy mọi người nên khá reo vui một lòng;

Tin Chúa nay là phần vui thỏa lâu dài,

Ðừng còn hẹn nay hứa mai.

Jêsus đã cứu chúng ta vui mừng thay!

Nay chung nhóm hân hoan ca khen ơn Ngài

Khi Chúa trở lại đoàn ta nhóm quanh Ngài,

Cùng Jêsus vui thỏa hoài.

3. Nên nhớ luôn rằng Ngài đương ở với mình,

Mệng lệnh Chân Chúa chúng ta vui tuân hành;

Ta hãy nghe lời Ngài văng vẳng đang còn:

“Này, lại đây mau, các con!ọ Jêsus đã cứu chúng ta vui mừng thay!

Nay chung nhóm hân hoan ca khen ơn Ngài

Khi Chúa trở lại đoàn ta nhóm quanh Ngài,

Cùng Jêsus vui thỏa hoài.

Lời Tiếng Anh

Come To The Saviour

1. Come to the Sa-viour, make no de-lay;

Here in His word He's shown us the way;

Here in our mist He's stand-ing to-day,

Ten-der-ly say-ing, “Come!”

Joy-ful, joy-ful will the meet-ing be,

When from sin our hearts are pure and free;

And we shall ga-ther,

Sav-ior, with Thee,

In our e-ter-nal home.

2. Think once a-gain,

He's with us to-day;

Heed now His blest com-mands and o-bey;

Hear now His ac-cents ten-der-ly say,

“Will you, My chil-dren, come?”

Joy-ful, joy-ful will the meet-ing be,

When from sin our hearts are pure and free;

And we shall ga-ther,

Sav-ior, with Thee,

In our e-ter-nal home.

 

Copyright © 2012-2022