Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 422
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Lời Mời

1. Nay Chúa khuyên mời, nay Chúa khuyên mời,

Xin hãy mau mau nhận lời;

Chúa Jê-sus lưu huyết chuộc muôn người,

Xin hãy ăn năn giờ đây.

2. Ai nấy trong trần, ai nấy trong trần,

Mau đến Jê-sus nhận phần;

Thú vui kia nay chẳng được mấy ngần,

Xin hãy ăn năn giờ đây.

3. Duy huyết Con Trời, duy huyết Con Trời,

Ban cứu ân muôn muôn đời;

Hãy tin lời Kinh Thánh đừng nghi ngờ,

Xin hãy ăn năn giờ đây.

4. Ân điển muôn ngàn, ân điển huy hoàng,

Ân điển cao sâu vô vàn;

Chính hôm nay ân điển còn tuôn tràn,

Xin hãy ăn năn giờ đây.

 

Copyright © 2012-2022