Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 421
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Tâm Linh Trong Trắng

1. Ta cho ngươi lòng như huyết bạch,

Dầu ác khiên đỏ như đơn hồng;

Ta cho ngươi lòng như huyết bạch,

Dầu lỗi ngươi đỏ như thể son;

Lòng được gội trắng... như lông chiên,

Dầu xưa thắm tội khiên.

Tâm linh ngươi dường son đỏ chăng?

Sẽ phiếu trắng sạch hơn tuyết băng;

Dẫu trong ngươi tội như đơn hồng,

Ta thay nên băng tâm tinh trong.

2. Ðây tin vui cần nên lắng nghe,

Thượng Ðế khuyên khá mau quay về;

Ðây tin vui cần nên lắng nghe,

Thượng Ðế khuyên chớ nên chấp nê;

Lòng đại từ Chúa... như non cao,

Tình yêu lớn dường bao!

Ðây tin vui cần nên lắng tai.

Chúa bác ái gọi anh đáo lai,

Khá nghe Giê-hô-va khuyên nài,

Mau ăn năn tin ngay hôm nay.

3. Vua yêu thương truyền tha thứ anh,

Ngài ắt quên lỗi anh phạm rồi;

Vua yêu thương truyền tha thứ anh,

Mọi vi phạm xưa Ngài xóa bôi.

Nguyền nghe lời phán của Chúa Cha:

“Nầy con khá nhìn ta!”

Vua yêu thương truyền tha thứ ngay,

Chúa chẳng nhớ tội anh mảy may,

Ác uế anh Ngài bôi sạch ròng,

Quăng xa anh như tây xa đông.

Lời Tiếng Anh

Though Your Sins Be As Scarlet

1. Though your sins be as scar-let,

They shall be as white as snow;

Though your sins be as scar-let,

They shall be as white as snow;

Though they be red, yes red like crim-son,

They shall be as wool.

Though your sins be as scar-let,

Though your sins be as scar-let,

They shall be as white as snow;

They shall be as white as snow.

2. Hear the voice that en-treats you:

Oh, re-turn ye un-to God!

Hear the voice that en-treats you:

Oh, re-turn ye un-to God!

He is of great, so great com-pas-sion,

And of won-drous love;

Hear the voice that en-treats you,

Hear the voice that en-treats you:

Oh, re-turn ye un-to God!

Oh, re-turn ye un-to God!

 

Copyright © 2012-2022