Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 419
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Chỉ Tin Nơi Chúa

1. Người tội nên vội quay bước bữa nay,

Tìm đến với Jêsus ngay,

Tin quyết Chúa đã thay anh lâm hình,

Lòng liền được Chúa tái sinh.

Chỉ tin nơi Ngài, duy nhờ cậy Ngài,

Ðừng bê trễ rày mai;

Chúa chắc cứu anh, anh đừng ngại rày,

Ngài vui cứu anh ngay.

2. Ngài đành dâng mình tuôn huyết báu ra,

Diệu pháp cứu rỗi hồn ta;

Kia, suối huyết báu mau mau gieo mình,

Lòng sạch như tuyết tinh anh.

Chỉ tin nơi Ngài, duy nhờ cậy Ngài,

Ðừng bê trễ rày mai;

Chúa chắc cứu anh, anh đừng ngại rày,

Ngài vui cứu anh ngay.

3. Ngài là lẽ thật, sự sống, lối đi,

Dìu dắt đến chốn hồng ân;

Nên hãy kíp đến tin danh Jêsus,

Gội nhuần hạnh phước muôn thu.

Chỉ tin nơi Ngài, duy nhờ cậy Ngài,

Ðừng bê trễ rày mai;

Chúa chắc cứu anh, anh đừng ngại rày,

Ngài vui cứu anh ngay.

4. Nguyền cùng gia nhập Hội Thánh hiển vinh,

Ðồng tiến đến nơi diệu vinh,

Chung sống cảnh thú vui nơi thiên đàng,

Ðời đời được phước hân hoan.

Chỉ tin nơi Ngài, duy nhờ cậy Ngài,

Ðừng bê trễ rày mai;

Chúa chắc cứu anh, anh đừng ngại rày,

Ngài vui cứu anh ngay.

Lời Tiếng Anh

Only Trust Him

1. Come, ev-ery soul by sin op-pressed,

There's mer-cy with the Lord,

And He will sure-ly give you rest

By trust-ing in His word.

On-ly trust Him, on-ly trust Him,

On-ly trust Him now;

He will save you,

He will save you,

He will save you now.

2. Come, then, and join this ho-ly band

And on to glo-ry go,

To dwell in that ce-les-tial land,

Where joys im-mor-tal flow.

On-ly trust Him, on-ly trust Him,

On-ly trust Him now;

He will save you,

He will save you,

He will save you now.

 

Copyright © 2012-2022