Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 417
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Lời Kêu Gọi

1. Jêsus đang êm dịu, tha thiết kêu gọi mọi người,

Kêu anh luôn với tôi về ngay;

Ðứng nơi thiên muôn hằng mong mỏi trông đợi, nài mời,

Ngài chờ chính tôi và anh hoài.

Về mau, chớ trễ,

Người mệt nhọc nên mau đến Chúa;

Jêsus đang êm dịu, tha thiết kêu gọi mọi người,

Ai ơi, hối tâm về quê chưa!

2. Cớ sao Jêsus gọi tha thiết, ta lại chần chờ?

Kêu anh luôn với tôi lại ngay;

Cớ sao ta bơ thờ, ân điển chưa nhận hiện giờ?

Ngài chờ chúng ta từ lâu nay.

Về mau, chớ trễ,

Người mệt nhọc nên mau đến Chúa;

Jêsus đang êm dịu, tha thiết kêu gọi mọi người,

Ai ơi, hối tâm về quê chưa!

3. Khác chi thoi đưa, thời gian sẽ không đợi chờ mình,

Xuân xanh ta có luôn đẹp xinh?

Bóng tối tăm vây bọc, lưỡi hái tử thần thình lình,

Người tội chắc chắn bị khổ hình.

Về mau, chớ trễ,

Người mệt nhọc nên mau đến Chúa;

Jêsus đang êm dịu, tha thiết kêu gọi mọi người,

Ai ơi, hối tâm về quê chưa!

4. Với yêu thương sâu nhiệm Chúa hứa tha mọi tội tình,

Bao dung tha thứ tôi cùng anh;

Chúa vẫn yêu thương dầu ta bẩn dơ tội đầy mình,

Nhờ cậy Chúa chắc được trắng tinh.

Về mau, chớ trễ,

Người mệt nhọc nên mau đến Chúa;

Jêsus đang êm dịu, tha thiết kêu gọi mọi người,

Ai ơi, hối tâm về quê chưa!

Lời Tiếng Anh

Softly And Tenderly

1. Soft-ly and ten-der-ly Je-sus is call-ing,

Call-ing for you and for me:

See on the por-tals He's wait-ing and watch-ing,

Watch-ing for you and for me.

Come home, come home,

Ye who are wea-ry, come home,

Ear-nest-ly, ten- der-ly

Je-sus is call-ing,

Call-ing, O sin-ner, come home!

2. Oh, for the won-der-ful love

He has prom-ised,

Prom-ised for you and for me!

Though we have sinned,

He has mer-cy and par-don,

Par-don for you and for me.

Come home, come home,

Ye who are wea-ry, come home,

Ear- nest-ly, ten-der-ly

Je-sus is call-ing,

Call-ing,

O sin-ner, come home!

 

Copyright © 2012-2022